Rutiner
Rutiner
02 Plankrav teknisk anlegg VAR
03 Kjøp av rådgivende tjenester for anlegg
04 Veg utforming + oppbygging
05 Krav til vann og avløpspumpestasjoner med overbygg
06 Kabelrør for ekstern fiberkabel
07 FDV-bok for pumpestasjoner og renseanlegg
08 E Vann og avløpsanlegg - retningslinjer for anleggsbidrag til private anlegg som ikke tilknyttes kommunalt anlegg.
08 Vann og avløp - Retningslinjer for anleggsbidrag til private anlegg som tilknyttes kommunalt anlegg
09 Vann og avløp - krav til trykkøkningsanl uten overbygg
10 Kommunal overtakelse av anlegg i egen regi og privat regi
11 Kabler i kommunal grunn
12 A Mal kumkort
13 Kontakt med hjemmelshavere ved utbygging veganlegg
14 Partskontakt grunnerverv og leie
15 Informasjon parter utbyggingssak
16 Kontakt hjemmelshavere VA-anlegg
17 Dokumentasjon på VVA-anlegg
18 Krav til innmåling og utsetting av høyder
20 Gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunal regi - planfase
20A Evalueringsskjema konsulent
20B Evalueringskjema entreprenør
21 Stikkledninger
22 Kommunale vann- og avløpsledninger
25 Ventiler og armatur
26 Oppdatering av kommunens grunnkart (FKB)
27 Avløpskum
29 Sandfang og sluk
30 Vannkum
31 Gjennomføring av utbyggingsprosjekter hvor andre enn kommunen er byggherre
32 Byggeledelse kommunalteknisk anlegg
34 Avløp trykk-system ved utbygging av nye områder
35 Automatikk og driftskontroll for avløpspumpestasjoner, trykkøkningsanlegg vann og andre vann- og avløpsanlegg
37 Gate- og veglysnorm
38 Mal for anbudsgrunnlag Del A